حمل هوایی متوفی
حمل جسد متوفی به خارج از کشور و از کشورهای دیگر به ایران
همواره انتقال جسد متوفیانی که جایی دور از وطن و یا بستگان خود فوت میکنند دغدغه اطرافیان بوده و گاهی به علت پیچیدگی این روند و یا بالا بود هزینه ها از این امر صرفنظر میکنند.پروسه حمل جسد انسان به نسبت حمل کالاهای عادی با جزئیات و تعداد مراحل بیشتر در گمرک هر کشور انجام میشود.
در برخی کشورها انجام تشریفات قبل از حمل فقط توسط شرکتهای خاصی صورت می گیرد و بعد از آن حمل توسط شرکتهای فورواردر انجام شدنی است و در تعدادی از کشورها فورواردهای خاصی مجوزهای لازم جهت انجام کلیه مراحل را دارند. عموماً حضور یکی از بستگان و آشنایان متوفی برای انجام تشریفات حقوقی و صدور مجوز حمل الزامی است.
شرکت آیریا هزار پارسه  برای انتقال آن دسته متوفیان که از ایران به کشورهای دیگر ارسال میشوند قادر به انجام مراحل گمرکی و ارسال به اقصی نقاط دنیا با نازلترین هزینه هاست . در مورد اجسادی که باید به کشور بازگردانده شوند نیز، نمایندگان طرف قرارداد با این شرکت در بیشتر مبادی ورودی چنین امکاناتی را دارند. در برخی کشورها نیز همانطور که ذکر شد تا زمانی که مراحل اولیه توسط وابستگان متوفی نهایی نشوند هیچ فورواردری قادر به انجام تشریفات حمل نخواهد بود.
امیدواریم شما هیچگاه از ما چنین سرویسی نخواهید!